Algemene Voorwaarden

PDF ALgemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van CKWebdesign zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 51783304.

  • Klik op het PDF plaatje om de volledige tekst in het PDF formaat te downloaden:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. CKWEBDESIGN: de eenmanszaak CKWebdesign (hierna te noemen CKW), gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudend aan het adres Grotekerksbuurt 11 E, 3311 CA te Dordrecht.

1.2. CKW staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 51783304.

1.3. OPDRACHTGEVER: iedere partij welke een overeenkomst aangaat met CKW ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten.

1.4. OVEREENKOMST: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van CKW.

1.5. ONDERNEMER: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CKW en een opdrachtgever waarop CKW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CKW, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CKW en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door CKW gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.3. CKW is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CKW daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CKW anders aangeeft.

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht CKW niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.1. CKW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CKW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CKW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CKW worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CKW zijn verstrekt, heeft CKW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. CKW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CKW is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CKW kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CKW de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door CKW of door CKW ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart CKW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CKW zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal CKW de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CKW daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal CKW geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan CKW kunnen worden toegerekend.

6.1. De overeenkomst tussen CKW en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever CKW derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CKW (zie art. 24), geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5. Indien CKW met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is CKW niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan CKW, dat in redelijkheid niet van CKW mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. CKW zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. CKW zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8.1. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren en ondertekenen van de offerte. Betaling van het aanbetalingsbedrag dient maximaal 14 dagen na ondertekening van de offerte te geschieden.

8.2. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd.

8.3. Betaling van het restantfactuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door CKWebdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.4. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

8.5. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

8.6. Mochten er één maand na facturatie nog onderhoud aan de website noodzakelijk zijn dan zal in deze gevallen de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend worden. Zie onderhoud van de website onder art. 25.

8.7. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 7,50, tweede herinnering € 15,00 derde en laatste herinnering € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaats vindt, is CKW gerechtigd de ontwikkelde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

8.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van CKW op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.9. CKW heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. CKW kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. CKW kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.1. Alle door CKW geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van CKW totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met CKW gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht CKW zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5. Door CKW geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6. Voor het geval dat CKW zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan CKW of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CKW zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

10.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 35,00.

10.2. Indien CKW hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

11.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een hostingbedrijf.

11.2 CKW is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

11.3 CKW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data, schade aan bestanden en hacking, via systeem en website van de server van het hostingbedrijf.

11.4 CKW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verspreide virussen, onrechtmatige programma’s of bestanden of voor enig ander schadelijk gevolg van het gebruik van de website op de server van het hostingbedrijf.

11.5 Indien naar het oordeel van het hostingbedrijf waarop uw website is geplaatst een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van het hostingbedrijf of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is het hostingbedrijf gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Mocht de door CKW ontwikkelde en op het hostingbedrijf geplaatste website door voorstaande oorzaken niet meer correct werken of geblokkeerd worden door het hostingbedrijf dan kan CKW hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

11.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:

  • a. handelingen en/of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netetiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  • b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  • c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
  • e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken e.d.) het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (on line verbinding met CKW) blijven lopen binnen CKW of het internet;
  • h. het verspreiden van computervirussen.

11.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CKW. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CKW in staat is adequaat te reageren.

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal CKW de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal CKW hiervoor niet aansprakelijk zijn

13.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, heeft CKW recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan CKW zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium.

13.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CKW, zal CKW in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor CKW extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

14.1. CKW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst, CKW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2. Voorts is CKW bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CKW op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CKW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 14.4. CKW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15.1. Indien CKW aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft CKW het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

16.1. Opdrachtgever vrijwaart CKW te allen tijde volledig voor aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2. Opdrachtgever vrijwaart CKW te allen tijde volledig tegen, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor alle aanspraken rechtsvorderingen, gerechtelijke acties, wettelijke aansprakelijkheid, verliezen, schade kosten en uitgaven van om het even welke aard welke CKW rechtstreeks of niet-rechtstreeks lijdt of overkomt of lijdt wegens het schenden van copyright van het op de website van opdrachtgever aanwezige grafische materiaal zoals foto’s, tekeningen, afbeeldingen, iconen etc. (dit is geen limitatieve opsomming).

16.3. Indien opdrachtgever aan CKW informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

17.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CKW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CKW niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CKW worden daaronder begrepen.

18.3. CKW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CKW zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 1

8.5. Voor zover CKW ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CKW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CKW gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en CKW zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CKW niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt CKW zich de rechten en bevoegdheden voor die CKW toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2. Alle door CKW verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, grafisch materiaal enz. (dit is geen limitatieve opsomming), zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CKW worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20.3. CKW behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

20.4. Opdrachtgever erkent dat het aanwezige grafische materiaal zoals foto’s, tekeningen, afbeeldingen, iconen etc. (dit is geen limitatieve opsomming) op de website van opdrachtgever onderhevig is of kan zijn aan octrooirechten, copyright, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden en aan andere intellectuele eigendoms- en wettelijke rechten (inclusief rechten van derden).

20.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort het niet tot de opdracht van CKW onderzoek uit te voeren naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, copyright, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

20.6. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze middels nalatigheid het copyright van het op de website van opdrachtgever aanwezige grafische materiaal zoals foto’s, tekeningen, afbeeldingen, iconen etc. (dit is geen limitatieve opsomming) schaden.

20.7. Het is opdrachtgever niet toegestaan om gedurende of na de vervaldatum of beëindiging van betreffende licentie(s) enige daad toe te staan die inbreuk maakt op één van deze rechten en zonder beperking van de algemeenheid van het voorafgaande, erkent u uitdrukkelijk dat u geen materiaal van deze website mag kopiëren en aan derden verstrekken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de betreffende licentie(s).

20.8. Opdrachtgever zal te allen tijde CKW volledig vrijwaren tegen en voor alle aanspraken rechtsvorderingen, gerechtelijke acties, wettelijke aansprakelijkheid, verliezen, schade kosten en uitgaven van om het even welke aard welke CKW rechtstreeks of niet-rechtstreeks lijdt of overkomt of lijdt wegens het schenden van copyright van het op de website aanwezige grafische materiaal zoals foto’s, tekeningen, afbeeldingen, iconen etc. (dit is geen limitatieve opsomming).

20.9. CKW accepteert geen enkele aansprakelijkheid en/of vervolgaansprakelijkheid aangaande schadeclaim(s) betreffende octrooirechten, copyright, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden van het op de website van opdrachtgever aanwezige grafische materiaal zoals foto’s, tekeningen, afbeeldingen, iconen etc. (dit is geen limitatieve opsomming).

20.10 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is CKW te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

21.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

22.1. De rechter in de vestigingsplaats van CKW is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft CKW het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23.1. Op elke overeenkomst tussen CKW en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Per 01-01-2011 bedraagt het uurtarief van CKW € 75,- excl. Btw.

25.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het één maand na facturatie nog aanvullend verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

25.2. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In deze gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

Alle prijzen genoemd in de Algemene Voorwaarden en op de website van CKW zijn altijd excl. de hosting- en domeinregistratiekosten en excl. Btw.

27.1 Een door CKW gebouwde website werkt cross-browser compatible in de zes hedendaagse ‘standaard’ browsers; Microsoft Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 4+, Apple Safari 5+, Opera 10.5 + en Google Chrome 9+ (zelfde programmatuur onder de motorkap). We raden u ook aan deze browsers up-to-date te houden.

27.2 Er kunnen echter kleine verschillen optreden in de visuele presentatie en werking. In elk van bovengenoemde browsers blijf uw website echter functioneel en communiceert u uw boodschap.

27.3 De kans is groot dat de door CKW gemaakte websites in weinig gebruikte andere browsers ook prima functioneren, echter dit wordt niet door CKW gegarandeerd.

27.4 Oudere browserversies zijn niet alleen een stuk langzamer, maar ook met name minder stabiel en onveilig. Het internet gebruikt steeds nieuwere technieken zoals HTML5 en CSS3. Bijna alle nieuwe sites en webapplicaties maken gebruik van deze technieken. Het probleem is dat Internet Explorer 6, 7, 8 en andere oudere browsers deze technieken niet helemaal of helemaal niet ondersteunen. Vanaf 01-09-2012 worden de volgende browsers door CKW dan ook niet meer ondersteund: Firefox 3.6 of ouder / Opera 10 of ouder / Internet Explorer 8 of ouder / Safari 4 of ouder.

28.1 Responsive webdesign is een benadering van webdesign waarbij de webontwikkelaar streeft naar een optimale webervaring voor een breed scala aan apparaten (van desktop computerschermen tot mobiele telefoons). Het ontwerp van een responsive website schaalt mee met de afmetingen van een scherm, terwijl de bruikbaarheid van de gebruikersinterface gehandhaafd blijft.

28.2 Volledig afgestemd op de mobiele gebruiker zijn echter slechts bepaalde delen van de grafische interface van de website in de mobielvriendelijke lay-out zichtbaar en kunnen sommige functies uitgeschakeld zijn.

28.3 De desktop website zal er dan ook op mobiele apparaten op een aantal punten enigszins anders uitzien. De reden is dat het beeld op b.v. een mobiele telefoon te klein is om alle functionaliteiten op het scherm te laten zien. Ook is het vaak moeilijk om met een touchscreen het juiste dropdown menu te raken en naar een sub pagina te navigeren. Via responsive design kan daarom dan ook afhankelijk van de resolutie van het mobiele apparaat een andere navigatie manier noodzakelijk zijn. Naast de navigatie kan dit ook gelden voor meerdere andere onderdelen van de desktop website, zoals b.v. de header of de volgorde en/of het weglaten van bepaald grafisch materiaal.

29.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk.

29.2. CKW verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

30.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 51783304.

30.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

30.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

  • Laatste wijziging: Dordrecht, 24-02-2014.
  • C. Kloosterman, eigenaar CKWebdesign.